REGISTRÁCIA  |  PRIHLÁSENIE
DETAIL ČLÁNKU

Euroloppet | 31.8.2020 | Karol Kováč | Čítané 748x | 0 príspevkov v diskusii
GSIESERTAL LAUF 2021-Organizátori: „Na 99,9 % sa preteky uskutočnia"
Tlačová správa organizátorov z 31. augusta 2020

GSIESERTAL LAUF, KTORÝ SA MÁ USKUTOČNIŤ VO FEBRUÁRI - ORGANIZÁTORI: „Na 99,9 % SA PRETEKY USKUTOČNIA"

1. septembra sa začnú prijímať registrácie na 38. ročník Gsiesertal Lauf, ktorý je naplánovaný na 20. a 21. februára.

V prípade problémov v dôsledku pandémie COVID-19 vám budú registračné poplatky vrátené v plnej výške alebo budú presunuté na rok 2022.

Trasy budú ako zvyčajne otvorené začiatkom decembra. Podchod do Taistenu je takmer pripravený a urobia sa zlepšenia v oblasti štartu a cieľa


"Pesimista sa sťažuje na vietor; optimista očakáva, že sa to zmení; realista pripravuje plachty “.
Zdá sa, že anglický teológ a matematik William George Ward inšpiroval Waltera Felderera a organizačný výbor Gsiesertal Lauf.
„Na 99,9% je istota, že sa závod v roku 2021 uskutoční,“ uviedol Felderer.

1. septembra sa otvorí registrácia pre 38. ročník Gsiesertal Lauf naplánovaný na 20. a 21. februára 2021.
V tomto období je organizačný výbor pod tlakom - dokončujú sa organizačné opatrenia a nadväzujú sa nové partnerstvá.
„Verejné orgány a všetci naši partneri s nami budú pokračovať v spolupráci. Vzhľadom na ťažké obdobie sme očakávali ukončenie niektorých partnerstiev. Namiesto toho sa všetko potvrdilo a dokonca prichádzajú noví partneri. Vďaka živému prenosu na tému RAI Sport sa naše podujatie a spolu s ním aj naši partneri zviditeľnili,“ uviedol Walter Felderer.

Organizačný výbor z Južného Tirolska sa vždy ukázal ako veľmi efektívny a kompetentný.
Gsiesetal Lauf nebol od svojho vzniku v roku 1984 nikdy zrušený, a to ani v prípade nedostatku prírodného snehu. Organizátori sú pripravení dodržiavať všetky predpisy COVID-19. Majú silnú vôľu preteky zorganizovať a sú presvedčení, že „na 99,9% sa podujatie uskutoční“.
Registráciu je možné vykonať na preteky 30 a 42 km CT naplánované na sobotu 20. februára a pre účastníkov vo voľnej technike v nedeľu 21. februára. Ak sa účastníci prihlásia na oba dni, získajú zľavu z registračného poplatku.

Organizátori informujú, že do 31. decembra sa rozhodnú, či podujatie potvrdia, v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať pandémia COVID-19. Ak by malo byť podujatie zrušené (... spomínaná 0,1% šanca), ktokoľvek, kto sa na podujatie zaregistroval sa môže rozhodnúť, že dostane 100% refundáciu alebo si presunie registračný poplatok na rok 2022.
V Gsiesertale sa vykonávajú práce na zlepšení podmienok podujatia. Podchod do Taistenu umožní vyhnúť sa prechodu cez cestu a bude pripravený do jesene. Vylepšenia sa urobia v oblasti štartu a pravdepodobne aj v oblasti cieľa.
Gsiesertal Lauf, ktorý sa v roku 2021 uskutoční po 38. raz, je rok čo rok čoraz úspešnejší vďaka obrovskej pomoci, ktorú ponúka 450 dobrovoľníkov. Výdatný obed, ktorý pripravili šéfkuchári Gsiesertaler, sa osvedčil - bolo by svätokrádežné nazvať to cestovinová párty. Gsiesertal Kids Run bol tiež potvrdený. Tieto preteky sú súčasťou okruhu v Južnom Tirolsku a pretekov „Coppa Italia giovani Rode“.
Turistické združenie Gsiesertal - Welsberg - Taisten sa ako obvykle intenzívne usiluje pripraviť trasy, ktoré môžu využívať aj turisti. Každý vždy dúfa, že bude snežiť, ale prvých 15 km trás bude pripravených v deň svätého Ambroža, potom ďalších 10 km trás do 5. - 6. januára. Trate s dĺžkou 42 km bude pripravený do konca januára. Projekt v hodnote približne 100 tisíc eur, trasy využívajú najmä Taliani (65%), ale aj cudzinci (35%).
Teraz sa začínajú preteky o štartovné čísla, vo februári len o víťazstvo!

Viac informácií: http://www.valcasies.com

Press release 31st August 2020

GSIESERTAL LAUF TO TAKE PLACE IN FEBRUARY
ORGANISERS: “99.9 PERCENT SURE THE RACE WILL TAKE PLACE”

On 1st September registration will open for the 38th Gsiesertal Lauf scheduled for 20th and 21st February
In case of problems due to the COVID-19 pandemic, registration fees will be either refunded in full or kept for 2022
As usual, the trails will open in early December
The underpass to Taisten is almost ready and improvements will be made to the start and finish areas


“The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails”. The English theologian and mathematician William George Ward seems to have inspired Walter Felderer and the organising committee of the Gsiesertal Lauf. “99.9 per cent sure the race will take place in 2021,” stated Felderer. On 1st September registration will open for the 38th Gsiesertal Lauf scheduled for 20th and 21st February 2021.
In this period the organising committee is under pressure – organisational arrangements are being completed and new partnerships are being established.
“The public authorities and all our partners will continue the collaboration with us. Given the difficult period, we expected some partnerships to end, instead everything has been confirmed and even new partners are coming. Thanks to the live coverage on RAI Sport, our event, and with it our partners, gained high visibility,” stated Walter Felderer.
The organising committee from South Tyrol has always proved to be very efficient and competent. Since its start in 1984, the Gsiesetal Lauf has never been cancelled, not even when there was little snow. The organisers are ready to comply with all the COVID-19 regulations. Everyone has a strong will to do the race, that’s why everyone is “99.9 per cent sure the race will take place”.
The registration can be submitted for the races of 30 and 42 km CT scheduled for Saturday, February 20 and for those in free technique on Sunday, February 21. If participants register for both days, they receive a discount on the registration fee.
The organisers inform that by 31st December they will decide whether to confirm the event depending on how things will pan out with the COVID-19 pandemic. If the event should be cancelled (…the famous 0.1% chance), anyone who has registered for the event can decide either to receive a 100% refund or keep the registration fee for 2022.
In Gsiesertal works are being carried out in order to improve everything in view of the event. The underpass to Taisten will make it possible to avoid crossing the road and will be ready by autumn. Improvements will be made to the start area and probably to the finish area as well.
Year after year, the Gsiesertal Lauf, which will take place for the 38th time in 2021, is getting more and more successful thanks to the enormous help offered by 450 volunteers. The hearty lunch prepared by the Gsiesertaler chefs has been confirmed – it would be sacrilege to call it pasta party. The Gsiesertal Kids Run has been confirmed as well. This race is part of the South Tyrol Cup circuit and of ‘Coppa Italia giovani Rode’.
As usual, the Tourist Association Gsiesertal - Welsberg – Taisten is strongly committed to preparing the trails, which can be used by tourists as well. Everyone always hopes that it will snow, but the first 15 km of trails will be ready by Saint Ambrose’s Day, followed by other 10 km of trails by 5-6 January. The course of 42 km will be completed by the end of January: a project of about 100 thousand euros, with the course used mainly by Italians (65%), but also by foreigners (35%).
Now starts the race for the bibs, in February the one for the victory!

More info: http://www.valcasies.com

Diskusia k článku (0 príspevkov)

nie je pridaný žiadny komentár